Gå til hovedindhold

Budgetforlig 2023: Fokus på de mest sårbare i en krisetid

30 ud af 31 medlemmer af Aarhus Byråd har indgået forlig om næste års budget. I skyggen af krig, rekordhøj inflation og stramme budgetter har partierne fokuseret på behovet for at holde hånden under de mest udsatte og sårbare grupper, voksne med handicap og børn med vanskeligheder og i mistrivsel. Samlet får de tre områder et løft på 200 mio. kr. årligt. Samtidig har forligspartierne valgt at omprioritere gennem en sparerunde senere på året.

 • Læs op

Indhold

  Følgende partier i Aarhus Byråd har sat deres underskrift på budgetaftalen: Socialdemokratiet, Konservative, SF, Venstre, Enhedslisten, to ud af Enhedslistens tre medlemmer, Det Radikale Venstre, Nye Borgerlige samt Jakob Søgaard Clausen uden for partierne.

  Sparekrav sat ned på velfærdsområdet

  Den økonomiske ramme for budgettet er meget stram, hvilket gør det nødvendigt med et skarpt fokus på besparelser og effektiviseringer. For at holde hånden under de store velfærdsområder med børn og unge, socialt udsatte og ældre har partierne valgt at nedsætte sparekravet til 1,4 procent.

  Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Jeg er rigtig glad for, at et næsten enigt byråd i en svær tid har fundet sammen om at holde hånden under dem, der har det allersværest. Derfor har vi prioriteret at løfte socialområdet og specialtilbuddene på børne- og ungeområdet samt ældre- og sundhedsområdet. På den måde hjælper vi de svageste, altså ældre, udsatte voksne samt voksne med handicap og børn med vanskeligheder. Det er vigtigt at fremhæve, hvor byrådet har valgt at gøre en særlig indsats, når vi på andre områder er nødsaget til at spare,” siger borgmesteren.

  Partierne lægger stor vægt på, at besparelserne udformes, så de – så vidt det overhovedet er muligt - ikke rammer de sårbare og udsatte grupper. Derfor skal besparelserne fokusere på administrative effektiviseringer med udgangspunkt i effektive arbejdsgange, aflastning af førstelinjeledere, så de kan fokusere deres energi på den faglige ledelse og mere fælles opgaveløsning på tværs af afdelingerne. Der er i forliget et særligt fokus på effektiviseringer på ejendomsområdet, herunder en organisatorisk samling af ejendomsområdet og en styrket indsats for digitalisering og effektiv IT.

  Flere socialt udsatte og børn har brug for hjælp

  Budgetforliget har som nævnt en markant social profil, da byrådets partier prioriterer et løft af socialområdets økonomiske ramme på 115 mio. kr. årligt. Udfordringerne på det sociale område er store, fordi flere borgere får brug for hjælp og støtte, og antallet af socialt udsatte borgere, borgere med handicap og borgere med psykiske lidelser stiger hurtigere end befolkningstilvæksten. Det kommer især til udtryk i budgetoverskridelser på særligt det specialiserede voksenområde, hvor økonomien er under et stort pres.

  Samtidig mistrives flere og flere børn og får i en kortere eller længere periode udfordringer i deres dagtilbud eller skole. Partierne er enige om at sætte indsatser i gang, hvor området tilføres vedvarende 55 mio. kr. årligt, ligesom der afsættes 22,7 mio. kr. årligt til specialdagtilbud til børn.

  Stigning i ældre kræver investeringer i sundhed

  Der kommer flere kronikere og flere opgaver fra sygehusene, samtidig med at antallet af ældre over 80 år stiger med 50 procent på 10 år. Sundhed er derfor et vildt problem, som kræver politisk handling, og partierne er enige om, at der skal laves massive og langsigtede investeringer i sundhed og forebyggelse og afsætter årligt 20 mio. kr. til en sundhedsfond, der skal fremme nye løsninger inden for eksempel telemedicin, digitalisering, sund aldring m.m. I hele budgetperioden afsættes således i alt 105 mio. kr til fonden.

  Ligeledes afsætter forliget 10 mio kr. årligt til ældre med handicap, da antallet og andelen af borgere med handicap eller psykiske lidelser vokser.

  Øget indsats for miljø og klima

  Partierne er enige om at der afsættes 35 mio. kr. i 2023 til en særlig jordfond, som kan anvendes til opkøb af arealer, der er egnede til at indgå i kommende grundvandsparker og generelt understøtter arbejdet med et grønnere Aarhus.

  Forligspartierne er desuden enige om, at der skal udarbejdes en genoprettelsesplan for Aarhusbugten, som skal undersøge biodiversiteten i bugten og anvise løsninger til forbedring af plante- og dyrelivet. Der afsættes 10 mio. kroner til opgaven. 

  For at kunne nå henimod målsætningen om CO2-neutralitet i Aarhus i 2030 er forligspartierne enige om at gennemføre de tre kompenserende handlinger, som er beskrevet i Magistratens budgetforslag. Det drejer sig om øgede investeringer i solceller på kommunale tagarealer, styrket energiledelse og etablering af yderligere et energirenoveringsprogram, som bygger videre på de gode erfaringer fra Aa+. Der er tale om en investering på 101 mio. kr. til etablering af solceller på de kommunale tage.

  Aarhus Kommune modtager mange ansøgninger fra energiselskaberne om etablering af solcelle- eller andre vedvarende energianlæg (VE-anlæg), og med den accelererende energikrise og klimakrise kan der forventes en yderligere stor stigning i sagspuklen. For at undgå flaskehalse skal der afsættes flere sagsbehandlere, og forligspartierne er derfor enige om at løfte området med 7 mio. kr. årligt, foreløbig i en 5-årig periode.

  Borgmester Jacob Bundsgaard siger: ”Budgetforliget er resultatet af et rigtig godt samarbejde i byrådet, så vi trods sparetider har mulighed for at prioritere vigtige velfærdsområder og investere i både miljø og klima. Vi står nu over for at skulle foretage nogle svære omprioriteringer i budgettet, og det vil vi gøre i en åben og gennemskuelig proces i samarbejde med både borgere, organisationer og medarbejdere.”

  Sparekatalog præsenteres om godt en måned

  Budgettet skal formelt vedtages af Aarhus Byråd ved 2. behandlingen onsdag 12. oktober.

  Der skal derefter gennemføre en spareprocedure i løbet af de kommende med endelig vedtagelse i byrådet i januar 2023. Det skal ske på baggrund af et sparekatalog fra Direktørgruppen, som offentliggøres ultimo oktober.

  Sidst opdateret: 18. september 2023