Gå til hovedindhold

Borgmester og rådmænd foreslår borgersamling om byliv, byrum og mobilitet i Aarhus

Borgersamlingen får en større opgave end at tage personligt stilling til fremtidens mobilitet i Aarhus Kommune. Den skal også beskrive de lokale forhold og ønsker til fremtidens trafik, der findes i Aarhus, i forstæderne og de fritliggende bysamfund.

 • Læs op

Indhold

  Det centrale Aarhus kommer under et stigende pres i de kommende år. Flere biler betyder større trængsel og dermed også et markant pres på fremkommelighed, klima og bymiljø.

  Flere borgere flytter til Aarhus Kommune, og mange skal transportere sig i det centrale Aarhus samt til og fra midtbyen og ud til forstæderne og de fritliggende bysamfund i kommunen. Det rejser en række dilemmaer:

  • Hvordan kombinerer vi en levende midtby med behovet for at skabe plads til trafikken, når flere mennesker skal bevæge sig rundt?
  • Hvordan balancerer vi et fortsat stærkt handels- og forretningsliv, plads til varetransport og gode vilkår for erhvervslivet op imod en høj bylivskvalitet?
  • Hvordan skaber vi plads til både de der bor i byen, og de der bruger byen?
  • Hvordan kan vi skabe en transportinfrastruktur som understøtter byrådets ønske om et Co2 neutralt bysamfund uden at vi gør det umuligt for borgerne at komme frem?

  Kan vi skabe plads til, at flere vælger cyklen til gavn for folkesundhed og mobilitet, flere supercykelstier, cykelparkering, bedre cykelrutenet – samtidig med, at alle andre også skal have plads?

  Det er dilemmaer uden rigtig løsning for alle. Men dilemmaerne kalder på politiske valg, store investeringer og prioriteringer, der kan være indgribende i menneskers hverdag og samtidig rækker langt ind i fremtiden.

  Samtidig står Aarhus over for centrale valg om byens fremtidige mobilitetssystem: Hvilken offentlig transport skal byen investere i? Mere letbane eller BRT-busser? Skal vi have støjfri gader? Hvor langt vil vi gå for at have ren luft i byen? Skal det være dyrere at bruge eller parkere bilen?  Hvordan udvikler vi byrummet bedst, så der er plads til alle de mennesker, der skal transportere sig? Hvordan sikrer vi, at Aarhus fortsat har en levende midtby med plads til at være en god by at være i og bevæge sig i?

  Foreslår at Aarhus Byråd nedsætter en borgersamling

  Det er en dialog, som borgerne, erhvervs- og forretningslivet skal med i. Borgmester Jacob Bundsgaard, Nicolaj Bang, rådmand for Teknik og Miljø, og Christian Budde, rådmand for Sundhed og Omsorg, foreslår derfor, at Aarhus Byråd nedsætter en borgersamling om fremtidens byliv, byrum og mobilitet i Aarhus.

  Borgersamlingen får en større opgave end at tage personligt stilling til fremtidens mobilitet i Aarhus Kommune. Samlingen får til opgave at involvere konkrete kvarterer, lokalsamfund, erhvervsdrivende og pendlere i dialogen for herved at beskrive netop de lokale forhold og ønsker til fremtidens trafik, der findes i Aarhus, i forstæderne og de fritliggende bysamfund.

  Samtidig skal rundbordssamtaler med erhvervsliv, organisationer og repræsentanter for detail- og handelslivet perspektivere de fælles udfordringer, byen står over for.

  Det skal ske ud fra en forudsætning om, at udgangspunktet for god mobilitet er forskelligt fra lokalområde til lokalområde – fra erhverv til erhverv. Nogle steder har man letbane, nogle steder har man ikke. Nogle steder er bysamfundet tæt og egnet til højklasset trafik og nogle steder er byen spredt.

  Borgersamling efter OECDs standarder

  Det vigtige at få frem i processen er, hvordan mobiliteten kan forbedres område for område, imens vi udvikler en mere grøn og bæredygtig by, hvor byliv og byaktiviteter får mere plads. Hvor langt er vi villige til at gå?

   Borgmesteren og rådmændene foreslår, at byrådet beslutter:

  • At nedsætte en borgersamling efter OECDs standarder om fremtidens mobilitet, byrum og trafikvalg i Aarhus Kommune
  • At borgersamlingen og rundbordssamtaler skal synliggøre og perspektivere de dilemmaer, der ligger i fremtidens trafik- og mobilitetsvalg.
  • At processen inddrager beslutningen om fremtidige investeringer i offentlig trafik i Aarhus, herunder letbane, BRT og busser under Aarhus Kommunes investeringsplan 2024-2033. Processen finansieres heraf.
  • At borgersamlingen inddrager input og erfaringer fra klimaborgersamlingen nedsat i regi af Aarhus Omstiller.
  • At borgersamlingens konklusioner vil indgå i byrådets videre arbejde med fremtidige investeringer i offentlig transport og parkeringspolitik.
  • At byrådet i forlængelse af borgersamlingen vedtager en strategisk mobilitetsplan som skaber en samlet ramme for Aarhus kommunes rejse mod et grønnere mobilitetssystem i 2040.

   

  Kommentarer

  Borgmester Jacob Bundsgaard: Vi har brug for borgernes hjælp til at fortælle, hvordan vi kan bevæge os rundt i Aarhus i fremtiden og bruge byens rum - samtidig med at vi er ambitiøse omkring klima og grøn omstilling. Derfor foreslår vi en borgersamling, hvor vi inviterer til en åben, grundig og målrettet samtale om fremtidens byrum og mobilitet i Aarhus. Byen tilhører os alle sammen, og forskellige perspektiver er vigtige for samtalen,” siger Jacob Bundsgaard.

  Rådmand Nicolaj Bang: ”Vi er heldigvis i den situation, at veje og gader i Aarhus ikke er mere under pres, end vi kan håndtere trafikken i de første år. Men vi skal forholde os aktivt til, hvilket byrum, vi ønsker, og hvordan vi bedst balancerer ønsker og behov for at transportere sig rundt. Det har vi i byrådet brug for borgernes hjælp til at skabe de bedst mulige valg,” siger Nicolaj Bang.

  Rådmand Christian Budde: ”Vi har brug for som byråd at tage næste skridt i retning af en endnu mere ambitiøs og levende dialog med aarhusianerne om fremtidens byrum. Vi har høstet værdifulde erfaringer med borgersamling i forbindelse med havneudvidelsen og derfor giver det super god mening at bruge dette demokratiske værktøj til at få borgernes input til nogle af de store dilemmaer på mobiliteten i Aarhus”, siger Christian Budde

   

  Sidst opdateret: 18. september 2023